Sunday, September 06, 2009

The Results So Far - Part 2 of 2

The rest of the results from this season. Regular service will continue with Amit on Janardhan's quiz.


QM: Anannya Deb

First
Anand Sivashankar
Balakrishnan S.
Rajen Prabhu

Second
Pravin
Srinath Narayan
Sumant Srivathsan

Third
Akanksha Mohan
Janardhan R.
Rajiv Rai

QM: Ajith Prabhakar


First
Kritika B.
Nandan Krishnaswamy
Rajiv Rai
Souvik Basu

Second (Tie)

Anand Sivashankar
Atulya Bharadwaj
Dipankar Goswami
Vibhendu Tewari

Amit Pandeya
Arvind Krishnaswamy
Gautam Chaturvedi
Sandip Sen


QM: Sarat Rao/Vibhendu Tewari


First
Abid EH
Atulya Bharadwaj
Bikash Mohapatra

Second
Ameya Samant
Mayuresh Madbhavi
Sritanu Chakraborty
Sumant Srivathsan

Third
Dipankar Goswami
Pradeep Ramarathnam
Prasann Potdar
Srinath Narayan


QM: Ameya Samant/Sumant Srivathsan (QFI Open)


First
Anand Sivashankar
Dharmendra
Pradeep Ramarathnam

Second
Ameya Samant
Bikash Mohapatra
Sarat Rao
Sumant Srivathsan

Third
Anannya Deb
Mayuresh Madbhavi
Srinath Narayan
Tanul Mishra

No comments: